Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinotekapapillon.sk je živnostníčka Dana Mišunová - DA - VO, sídlo: Karloveská 1184105 Bratislava, IČO: 350 329 01, IČ DPH: SK1020144719, bankové spojenie FIO banka, číslo účtu: 2801239707 / 8330 (FIO banka), IBAN: SK4983300000002801239707, SWIFT: FIOZSKBAXXX. Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo.: 104-17173.

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi živnostníčkou Dana Mišunová - DA - VO (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www.vinotekapapillon.sk. (ďalej len „kupujúci“).

 

2.    Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

3.    Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 10 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar bude Kupujúcemu dodaný podľa jeho výberu jedným z 2 spôsobov:

3.3.1. Slovenskou poštou - tovar bude odoslaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

3.3.2. Kuriérskou službou - tovar bude odoslaný kuriérskou službou.

3.4. V prípade ak váha zásielky presiahne 10 kg, je spôsob doručenia automaticky zmenený na Kuriérsku službu z dôvodu, že Slovenská pošta nedoručuje zásielky s hmotnosťou nad 10 kg.

3.5. Ceny za doručenie tovaru sa môžu meniť v závislosti od cien Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke pri výbere spôsobu doručenia.

 

4.    Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba vopred - platbu uskutoční kupujúci vopred bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží emailom pri objednávaní tovaru.

4.1.2. Platba na dobierku - zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérskej službe.

 

5.    Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info@vinotekapapillon.sk.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

7. Zmluvná pokuta za neprevzatie objednávky

7.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval podľa podmienok uvedených v odstavci 5.1.1. týchto obchodných podmienok.

7.2. Odoslanie objednávky Slovenskou poštou potvrdzuje predávajúci odoslaním emailu o vybavení objednávky (predmet správy „Vaša objednávka bola vybavená“, odosielateľ info@vinotekapapillon.sk). Ak zákazník do 10 pracovných dní od zaevidovania objednávky nedostal email o vybavení jeho objednávky, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.3. Zásielka bude uložená na pošte a oznámenie o uložení zásielky na pošte bude doručené formou SMS, alebo emailom. Po zanechaní oznámenia o uložení zásielky na pošte má kupujúci na prebratie 18 dní, potom ju pošta posiela späť.

7.4. Občas sa stáva, že oznámenie o uložení zásielky nie je zákazníkovi vždy dodané. V tom prípade si vie kupujúci zásielku vyzdvihnúť na pošte aj bez tohto oznámenia. Stačí na pošte udať meno a adresu kupujúceho. V prípade potreby pošle predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie podacie číslo zásielky.

7.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať si zásielku aj v prípade, že neobdrží oznámenie o uložení zásielky na pošte. Email o vybavení objednávky potvrdzuje, že bola objednávka skutočne odoslaná a najneskôr do 5 pracovných dní bude kupujúcemu doručená pracovníkom Slovenskej pošty.

7.6. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,00 € do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na jeho účet 2801239707 / 8330, IBAN: SK4983300000002801239707, SWIFT: FIOZSKBAXXX​.

7.7. Zmluvná pokuta 8,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

7.8. Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.

7.9. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky)

7.10. Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

7.11. Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:

26,56 € - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz
26,56 € - vystavenie žiadosti na exekučné konanie
9,96 € - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
+ ďalšie poplatky exekútora

7.12. Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.

7.13. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

7.14. V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vybavení objednávky nemá záujem o predmetný tovar, postupuje podľa bodu 6. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ (v skratke: Zaplatí a prevezme tovar. Následne ho pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet).

7.15. Je povinnosťou majiteľa emailovej adresy (resp. telefónneho čísla) kontaktovať predávajúceho, ak mu bol doručený email (resp. sms správa) o registrácii alebo zaevidovaní objednávky z adresy info@vinotekapapillon.sk ak takúto objednávku neurobil.

7.16 Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2013xxxxx na www.vinotekapapillon.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.17 Neobdržanie potvrdzovacej sms alebo emailu o zaevidovaní alebo odoslaní objednávky nie je dôvod na nezaplatenie zmluvnej pokuty. Kupujúci si dokončením internetovej objednávky objednáva predmetný tovar a suhlasí so zaplatením zmluvnej pokuty, ak túto zásielku nepreberie.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

 

8.    Reklamácia

8.1. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.1.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu Vinotéka Papillon, Rovinka 1666, 90041 Rovinka balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

 

9.    Ochrana osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na info@vinotekapapillon.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

10.    Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.